Normes

        Els alumnes del centre estan subjectes a l'acceptació de les següents:

 
       NORMES:

 • Matrícula anual. L’abonament de la reserva de plaça és per curs i això suposa l’acceptació de les normes del centre.
 • La quota mensual está en funció del nombre de classes
 • Els alumnes hauran d’abonar les mensualaitats  durant els cinc primers dies del mes, o no se’ls permetrà l’entrada a classe.
 • Els alumnes que no assisteixin a classe durant un mes, hauran d’abonar els 50% de la mensualitat o perdran els drets de matrícula.
 • Si l’alumne/a vol donar-se de baixa, haurà de comunicar-ho amb antel.lació o haurà d’abonar el mes corresponent.
 • Les classes que els alumnes perdin per falta d’assistència no seran recuperables ni tampoc es descomptaran de la cuota mensual.
 • No es permetrà l’entrada a classe un cop començada, sense causa justificada.
 • El mínim d’alumnes per classe serà de sis. El centre es reserva el dret d’anular.lar una classe o canviar l’horari si no es compleix aquest requisit.
 • L’import de la matrícula i les mensualitats no es retornaran sota cap concepte.


 • La quota de la Federació de Professors del Dansa inclou una assegurança mèdica d’accidents.
 • Tots els alumnes han d' estar federats.
Website Builder